Historie

* Deze informatie is verkregen uit het boek “Gedragen door de Jaren – 100 Jaar Fanfare Concordia”     Wilt u meer weten? Het boek is te koop bij het bestuur! Klik hier.


Het Begin

Op 7 juli 1901 besloten 13 muzikanten zich op te geven als lid van de nieuw opgerichte muziekvereniging in Netterden. Met een renteloos voorschot van 10 jaar en een eigen bijdrage van de leden werden de eerste instrumenten gekocht. Aanvankelijk werd er nogal gewisseld van oefenruimte. Het lokaal van de lagere school bleek na enige tijd niet meer geschikt omdat de toenmalige muzikanten volgens de “bovenmeester” Kroes niet voldoende de zindelijkheid hadden betracht. De repetities werden tijdelijk gehouden in een bietenkelder in Klein-Netterden en vervolgens werden ze voortgezet in het grenscafé ‘An der Schleuse” aan de Duitse kant. Na een aantal jaren op deze locatie te hebben vertoefd, verkreeg men door aankoop van een “kippenhok” een eigen onderkomen. In dit kippenhok werd voortvarend gemusiceerd.  De vereniging bewees haar muzikale kwaliteiten bij kerkelijke en burgerlijke hoogtijdagen en nam deel aan de Heilige Sacramentsprocessie te Emmerik, Dornick en Praest. U moet zich voorstellen, dat muziekverenigingen in deze streek en tijd nog zeer gering in aantal waren. Het renteloze voorschot werd afgelost door een toneelvoorstelling ter gelegenheid van de kermis te geven. Het resultaat mocht er wezen, er was genoeg geld in de kas om het voorschot af te lossen.


Tweede Muziekvereniging

Rond 1910 werd een eigen muziekclubje binnen het nieuw ontstane Kruisverbond te Netterden opgericht. Dit ging ten koste van Concordia en het muzikale leven werd door deze tweestrijd voor lange tijd goed verpest. Het uitbreken van de eerste Wereldoorlog in 1914 maakte het voortbestaan vrijwel onmogelijk. Na een paar jaar verdween de Kruisverbond muziekvereniging, maar ook Concordia voerde jarenlang een ziekelijk bestaan. Meerdere instrumenten lagen jarenlang op zolder en pas in 1921 kwam er weer wat leven in de brouwerij.


Heroprichting

In 1921 werd door een aantal heren de muziekvereniging Concordia heropgericht. De instrumenten van de fanfare en het Kruisverbond werden samengebracht en de leden van het Kruisverbond sloten zich weer aan bij de fanfare. Met vlijt en ijver werd werd gerepeteerd in het Verenigingsgebouw en na enige jaren gingen de prestaties van het korps weer crescendo. 


Het Vaandel

Ter gelegenheid van het tienjarig bestaan na de heroprichting werd door de parochianene van Netterden het standaard vaandel aangeboden. Het vaandel werd vervaardigt door de Eerwaarde Zusters der Eeuwigdurende Aanbidding te Neuss en is in zijn geheel handwerk. Het bleek een waar kunstwerk te zijn. Aan de voorzijde pronkt Sint Ceacilia met een harp. Jaren Dertig

Op Sacramentsdag, de donderdag na de kermis, vond in de jaren ’30 de processie plaats. Hoe dit eruit zag, kunt u zien in het filmpje op deze pagina. Onder leiding van Frans Simmes werd in 1935 een jeugdkorps opgericht. Frans, zelf amper 15 jaar oud, werd gevraagd om een groep jongens muziekles te geven. De leden van dit clubje vormden later de kern van de fanfare.Oorlog

Na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog op 1 september 1939 en de Duitse inval op 5 mei 1940 werd de muziekvereniging voor onbepaalde tijd ontbonden. Alle instrumenten werden tot persoonlijk eigendom van de leden verklaard. De muziekvereniging weigerde lid te worden van de door de bezettingsmacht opgezette “Kulturkammer”. De instrumenten werden zo veilig mogelijk opgeborgen in afwachting van betere tijden. Na De Oorlog

Direkt na de bevrijding werd opnieuw begonnen. Meerdere oudere leden kwamen niet terug, maar jongere krachten meldden zich bij de vleet. Ook toen was het dus al duidelijk dat investeren in jeugd altijd loont. Gezien de slechte toestand van de instrumenten en een gering kassaldo, wilde men verder geen enkel risico nemen. Toch waren de muzikale prestaties zó, dat alle plaatselijke gebeurtenissen opgeluisterd konden worden. Voor- en tegenspoed vergezelden de vereniging de eerste jaren na de oorlog, maar plichtsbetrachting en saamhorigheid, met hiernaast de plaatselijke gemoedelijkheid in deze tijd, deden de vereniging alle stormen overwinnen. Een moeizame periode, om het muzikale leven in stand te houden. Jaren Vijftig

In deze tijd werd opnieuw gestart met het opleiden van jeugdleden en nam men met succes deel aan verschillende concoursen. In het dorp heerste vreugde over de herwonnen vrijheid. Toch begon men ook het ernstig nadeel van de hermetisch afgesloten grens te ondervinden. Pas op 1 december 1955 werd de grens weer voor in- en uitvoer opengesteld. In 1959 werd een eerste prijs gehaald waardoor Concordia promoveerde naar de afdeling Uitmuntendheid. De kern van de fanfare bestond uit een aantal goede muzikanten uit het eerder genoemde jeugdkorps. De afdeling Uitmuntendheid was voor een klein dorp als Netterden, het hoogst haalbare muzikale succes. De Rondgang

Wilde de vereniging goed blijven functioneren, dan gaf de opbrengst van de jaarlijkse collecte een stevige stimulans aan de vereniging om verder te gaan. Collectanten van de vereniging gingen in 1960 vervolgens huis aan huis om een enveloppe in ontvangst te nemen. Afgesproken werd om jaarlijks in het dorp een rondgang te houden. Veel inwoners van Netterden zullen weten dat wij ons trouw aan deze traditie hebben gehouden en er nog steeds elk jaar een collecte voor het instrumentenfonds van de fanfare wordt gehouden.


Wilt u meer weten over de Jaren Zestig en verder? Hoe gaat het met de opkomst van de huidige repetitiebezoeken? Zijn we nog steeds thuis in de afdeling Uitmuntendheid? Hoe staat het met de gezelligheid op dinsdagavond? Hoe gaat het verder met onze jeugdafdeling?
Voor al deze weetjes en nog veel meer, verwijzen we u graag naar ons boek!